THE REQUIREMENTS FOR MALAYSIA'S ZAKAT INSTITUTIONS TO COMPLY WITH THE MAQASID AL-SYARIAH INDEX

Authors

  • Ahmad Shukri Bin Yusoff Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor
  • Rosli Bin Mokhtar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

DOI:

https://doi.org/10.53840/ijiefer.v4i2.56

Keywords:

maqasid syariah, Malaysian syariah index, zakat administration

Abstract

The Malaysian government has taken the initiative to launch the Malaysian Syariah Index Model as a benchmark for achieving syariah objectives in the country’s administration. Maqasid syariah, especially from the aspect of administration, plays a vital role in preserving society’s welfare. This study’s main objective is to introduce the Maqasid Syariah Index provided by JAKIM to the zakat administration in Malaysia while explaining the requirements behind compliance. This study conducts the data collection process through document analysis techniques. Overall, three requirements drive this compliance: first, the existence of unbalanced collection achievement; second, the increase in complaints regarding the distribution of zakat; and third, public trust. This is ultimately an effort to attract more people to get closer to the zakat institution while building trust in zakat governance. By meeting the criteria of the Malaysian Syariah Index, the zakat administration will have the potential to gain more flexibility in line with the benefits, produce actions that bring benefits to the country and the people, and finally highlight the perfection of Islam.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd al-Wahhab Khallaf. (1998). As-Siyasah al-Shar’iyyah. Beirut: Mu’assat al-Risalah.

Abu Umar Faruq Ahmad, M. Kabir Hassan & Abul Kalam Muhammad Shahed. (2006). Zakah and Re-distributive Justice in Islam. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JMIFR) Vol.3 No.1 2006.

Al-Raysuni, Ahmad. (2006). Imam al-Shatibi’s Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law. USA: International Institute of Islamic Thought Herndon.

Alal al-Fasi. (1966). Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Makarimuha. Rabat: Matabi‘al-Risalah.

Andrian Sutedi. (2011). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.

Azman Ab Rahman, Mohammad Haji Alias & Syed Mohd Najib. (2012). Zakat Institution in Malaysia: Problem and Issues. GJAT Vol. 2, Issue 1 (2012): 35-41.

Azman Ab Rahman. (2019). Pengurusan Institusi Zakat Berdasarkan Maqasid Syariah Dan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG). Journal of Fatwa Management and Research Vol. 17 No.2 2019 (Special Edition).

Azman Ab Rahman & Muhammad Sa’dan Abdul Aziz. (2015). Analisa Skim Agihan Zakat Berasaskan Maqasid Syariah Di Lembaga Zakat Selangor. Fiqh Zakat Addressing Fiqh Zakat Issues in The Contemporary World. Melaka: Institut Kajian Zakat (IKAZ), 2015.

Babekar Al-Hasan. (2000). Falsafah Maqasid Al Tashri` fi al Fiqh al Islamiy. Maktabah Wahbah, Cairo.

Berita Harian. (2015). Ambil Komisyen Urus Bantuan Zakat. https://www.bharian.com.my/bhplus-old/2015/09/81107/ambil-komisyen-urus-bantuan-zakat accessed on 27 August 2020.

Chapra, M. (2008). The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqasid al-Syari’ah. Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute.

Fadel, M. (2002). Istihsan is nine-tenths of the Law. The Puzzling Relationship of Usul to Furu in the Maliki Madhhab. Berned weiss.ed, Studies in Islamic Law & Society.

Ibn Asyur, Muhammad al-Ṭāhir. Al-Syaykh Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr wa Kitābuhu Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah. t. t.: al-Basa’ir, 1998

Jasser Auda. (2010). Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law. Petaling Jaya: Islamic Book Trust.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). (2015a). FAQ Indeks Syariah Malaysia. Putrajaya, Malaysia.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). (2015b). Indeks Syariah Malaysia Model Tadbir Urus Berteraskan Maqasid Syariah. Putrajaya, Malaysia.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). (2015c). Info Ringkas Indeks Syariah Malaysia. Putrajaya, Malaysia.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). (2016). Monograf Indeks Syariah Malaysia Siri 1. Putrajaya, Malaysia.

Lembaga Zakat Selangor. (2019). Maklum Balas Tular ‘Recylce: Berkaitan Wawancara Dr. MAZA di Asto Oasis. https://web.facebook.com/zakatselangor/posts/maklum-balas-tular-recycle-berkaitan-wawancara-dr-maza-di-astro-oasislembaga-zak/10157537417061221/?_rdc=1&_rdr accessed on 27 August 2020.

Mohd Harzrul. (2010). Institusi agama tercabar. Harian Metro, 4 Mac 2010.

Mohammad Nidzam Abdul Kadir. (2012). Fikh Kenegaraan: Siyasah Syariah Negara Kontemporari. Bandar Baru Bangi, Selangor: Pelima Media.

Mohd Hapiz, M. (2017). Hubungan Maqasid Syariah dan Siasah syar’iyyah dalam urus tadbir negara. Journal of Social Sciences and Humanities, 1, 23-38.

Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr. (1998). al-Syaykh Muhammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr wa Kitābuhu Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah. t. t.: al-Basa’ir.

Mahmood Zuhdi Abd Majid. (2000). Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Islam Yang Membangun Dalam Hukum Islam Semasa. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Muhammad Thalib. (2001). Tafsir al-Maraghiy, Volume 9. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

MN Paizin. (2014). Perlaksanaan Zakat di Wilayah Persekutuan: Satu Pemerhatian Terhadap Operasi Kutipan & Agihan Zakat. Jurnal Hadhari, (6): 97-111.

MN Paizin & S. Sarif. (2016). Kemudahan Pembayaran Zakat: Tinjauan Di Wilayah Persekutuan dan Selangor. Labuan e-Journal of Muamalat and Society Vol. 10 (2016), 66-76.

MN Paizin. (2017). Usage of Islamic Alms’s Online Portal: Case Study on Pusat Pungutan Zakat (PPZ), Federal Territories of Malaysia. Intellectual Property Rights: Open Access, Volume 5, Issue 1. https://doi.org/10.4172/2375-4516.1000175

Nor Safina & Mohd Hariri. (2016). Indeks Syariah Malaysia: Satu Pengenalan. https://www.intanbk.intan.my/iportal/ms/trajektori/send/4-slaid-seminar/534-indeks-syariah-malaysia-satu-pengenalan-safina-hariri

Patmawati Ibrahim. (2008). Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal. Jurnal Syariah Vol. 16 No. 2 (2008): 223-244.

Paizah Ismail. (2003). Kekeluargaan Islam menurut Al-Quran dan Al-Sunnah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Rasid Mail & Raman Noordin. (2016). Penyelidikan Peringkat Sarjana: Pendekatan Kualitatif Sebagai Alternatif. Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

Said Bouheroua. (2011). Maqsad Hifz al Mal wa al Wisatah al Maliyyah al Islamiyyah. 6th International Shar`iah Scholars Forum, 30th November – 1st December 2011, Kuala Lumpur.

Sanep Ahmad, Hairunnizam Wahid & Adnan Mohamad. (2006). Penswastaan Institusi Zakat Dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia. International Journal of Management Studies Vol. 13, No. 2 (2006): 175-196.

Taj, ‘Abd al-Rahman. (1415 H). al-Siyāsah al-Syar‘iyyahWa al-Fiqh al-Islāmī. Kaherah: al-Azhar.

Tengku Muhammad Hasbi al-Shiddieqie. (1997). Pedoman Zakat. Kuala Lumpur: Matang Cipta Sdn.Bhd.

Wahbah Al-Zuhaily (1986). Usul al-Fiqh al-Islami, Volume 1, Cetakan Pertama. Damsyik: Dar al-Fikr.

Wahairi Mahmud. (2001). Kesan penubuhan Pusat Zakat ke atas pentadbiran zakat di negeri Pahang. Masters thesis, University of Malaya.

Zamri Zainal Abidin, Rosli Mokhtar dan Fakhri Sungit. (2016). Maqasid As-Syariah Dalam Indeks Syariah Malaysia. Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016 on 22-23 November 2016.

Zulkifli Hasan. 2011. Antara Pemeriksaan JAIS dan Kelemahan Institusi Zakat. https://zulkiflihasan.wordpress.com/?s=zakat accessed on 27 August 2020.

Downloads

Published

2021-12-01

How to Cite

Ahmad Shukri Bin Yusoff, & Rosli Bin Mokhtar. (2021). THE REQUIREMENTS FOR MALAYSIA’S ZAKAT INSTITUTIONS TO COMPLY WITH THE MAQASID AL-SYARIAH INDEX. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 4(2 December), 39-49. https://doi.org/10.53840/ijiefer.v4i2.56