PERBANDINGAN AGIHAN ZAKAT SEBAGAI ALAT KEWANGAN SOSIAL ISLAM BAGI MEMBANTU GOLONGAN AL-GHARIMIN OLEH LZS DAN BAITULMAL MAIWP

COMPARISON OF ZAKAT DISTRIBUTION AS ISLAMIC SOCIAL FINANCE TOOL TO HELP AL-GHARIMIN GROUP BY LZS AND BAITULMAL MAIWP

Authors

  • Mohd Faisol Ibrahim

Keywords:

Zakat, Agihan Zakat, Al-Gharimin, Lembaga Zakat Selangor, Baitulmal-MAIWP

Abstract

Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis agihan zakat untuk golongan yang berhutang iaitu asnaf al-Gharimin. Kajian ini membuat penilaian perbandingan terhadap agihan zakat untuk golongan al-Gharimin yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan Baitulmal-Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP). Kajian mendapati bahawa wujud beberapa perbezaan berkaitan skim agihan zakat yang ditawarkan oleh LZS dan Baitulmal-MAIWP. Selain itu, kajian ini juga akan mengkaji perbandingan jumlah agihan zakat oleh LZS dan Baitulmal-MAIWP untuk golongan al-Gharimin serta menganalisis kesan hubungan yang wujud antara kaedah skim agihan zakat yang ditawarkan oleh LZS dan Baitulmal-MAIWP dengan jumlah agihan zakat yang diperolehi oleh asnaf al-Gharimin. Kajian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berasaskan kajian perpustakaan. Keseragaman kaedah agihan zakat kepada golongan asnaf al-Gharimin perlu dilaksanakan agar lebih ramai golongan asnaf al-Gharimin yang masih belum dikenalpasti dapat dibantu khususnya golongan yang berhutang kerana ingin mendapatkan keperluan asas (dharuriyyat) seperti makanan, pakaian dan kediaman.   The purpose of this study is to analyze the zakat distribution for the indebtedness group namely asnaf al-Gharimin and conducted by the Lembaga Zakat Selangor (LZS) and Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (Baitulmal-MAIWP). This study provides a comparative analysis of the zakat distribution for al-Gharimin groups conducted by LZS and Baitulmal-MAIWP. Studies have found that there are some differences regarding the zakat distribution scheme offered by LZS and Baitulmal-MAIWP. In addition, this study will study the comparison of the amount of zakat distribution by LZS and Baitulmal-MAIWP for the al-Gharimin group and analyze the effect of the relationship between the method of zakat distribution scheme offered by LZS and Baitulmal-MAIWP with the amount of zakat distribution obtained by asnaf al-Gharimin. The study was conducted using a qualitative approach based only on library research. The uniformity of the methods provided for the distribution of zakat to al-Gharimin asnaf should be implemented so that more asnaf al-Gharimin as yet unknown can be helped especially those who are indebted to basic necessities such as food, clothing and housing.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Fahme Mohd Ali & Mohd Faisol Ibrahim. 2018. Determination of poverty among the poor and needy in a developing country, Journal of Emerging Economies and Islamic Research. 6(2), 47-61.

Enakmen Pentadbiran Agama Islam. 2013. Negeri Selangor.

Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad & Mohd Ali Mohd Nor. 2004. Kesan Bantuan Zakat Terhadap Kualiti Hidup Asnaf Fakir dan Miskin. Dalam Kertas Kerja Prosiding Islamic Banking and Finance. Kuala Lumpur: KUIM.

Hasanah Abd. Khafidz, Siti Fariza Muhammad Fisal, & Irwan Mohd Subri. 2015. Penggunaan Kaedah Fiqh Al-Darurah Tuqaddar Biqadariha Dalam Agihan Zakat Untuk Mangsa Banjir. eProsiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 1-6. http://usulifaqihrc.com/ eprosiding/wpcontent/uploads/2015/06/HasanahAbdKhafidz.pdf

Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji. 2016. Statistik Agihan Zakat Mengikut Negeri. http://intranet.jawhar.gov.my/spmj/public/zkt_agihan_stat.php, dicapai pada 1 Mei 2018.

Lembaga Zakat Selangor. 2017. Laporan Pengurusan Zakat Selangor. Shah Alam: Lembaga Zakat Selangor.

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. 2017. Laporan Ringkas Aktiviti-aktiviti Agihan Zakat oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), Kuala Lumpur: MAIWP.

Mohd Faisol Ibrahim. 2015. Eksklusif Zakat Pendapatan dan Kaedah Pengiraan, Negeri Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia.

Mohd Noor Daud & Halim Ismail. 2017. Agihan Zakat Terhadap Asnaf Al-Gharimin Menurut Pandangan Ulama dan Amalan Masa Kini. Jurnal Perspektif. Special Issue 1, 1-12.

Mohd Parid Shaikh Ahmad. 2001. Kaedah Pengagihan Dana Zakat: Satu Perspektif Islam (edited by Nik Mustapha Nik Hassan). Pusat Pungutan Zakat, Kuala Lumpur.

Nur Aliah Mohd Sukeri, Zulaikha Mohd Hanafiah & Hairunnizam Wahid. 2017. Persepsi Asnaf Zakat Al-Gharimin (Perubatan) terhadap kaedah agihan zakat oleh Lembaga Zakat Selangor: Kajian di Gombak, Selangor. Jurnal Muamalat, Bil. 10, 146-168.

Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. 2017. Laporan Tahunan Zakat. Kuala Lumpur: PPZ Wilayah Persekutuan.

Raziah Md Tahir & Syarifah Md Yusof. 2014. Status Individu Muflis dalam Asnaf Al-Gharimin, International Journal of Business and Technopreneurship, 4(3), 477-494.

Yusuf al-Qaradawi. 2002. Hukum Zakat (Salman Harun, Didin Hafidhuddin & Hasanuddin, Pentj.). Bogor, Indonesia: Pustaka Litera AntarNusa.

Published

2020-12-01

How to Cite

Ibrahim, M. F. (2020). PERBANDINGAN AGIHAN ZAKAT SEBAGAI ALAT KEWANGAN SOSIAL ISLAM BAGI MEMBANTU GOLONGAN AL-GHARIMIN OLEH LZS DAN BAITULMAL MAIWP: COMPARISON OF ZAKAT DISTRIBUTION AS ISLAMIC SOCIAL FINANCE TOOL TO HELP AL-GHARIMIN GROUP BY LZS AND BAITULMAL MAIWP. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, 3(2), 1-11. Retrieved from http://ijiefer.kuis.edu.my/ircief/article/view/38